LEADERPROJEKT

VARFÖR STARTADE VI LEADERPROJEKTET EXPOSE IT?

Leaderprojekt Expose It är ett musikaliskt forum för kunskap och engagemang i miljöfrågor. Projektet har engagerat drygt 100 personer som aktivt deltagit genom att gå på föreläsningar, studiebesök och skapa musik med tillhörande videos.


VARFÖR VILLE NI GENOMFÖRA PROJEKTET?

Vi ville inspirera barn, unga och vuxna att starta arrangemang och mötesplatser för att på så sätt försöka bearbeta den oro över klimatet som finns hos många idag. Vi ville använda oss av musik- och filmskapande som ett kreativt sätt att informera om klimat och hållbara miljölösningar. Vi valde att arbeta med musik och filmskapande som grund då vi tänkte att detta har en stor genomslagskraft och är perfekt för att förmedla budskap och skapa förändring. Vi ville också erbjuda kunskap om miljöfrågor genom att besöka företag och lyssna på föreläsningar.


VAD HAR NI GENOMFÖRT I PROJEKTET?

Vi började med att gå på föreläsningar och studiebesök hos företag som jobbar med miljö- och klimatfrågor på olika sätt. Här fick vi viktig kunskap och inspiration. Därefter har tio musikgrupper skapat texter, skrivit musik och spelat in musikvideos som handlar om eller beskriver känslor och tankar kring detta ämne, ja man kan säga att de har ett ”klimatsmart” innehåll. Dessa alster har vi sedan gjort tillgängliga via olika kanaler på sociala medier och musiksidor. Vi har skapat nätverk av personer aktiva inom musik som är redo att komma ut och spela live för publik.


I vår ursprungliga plan skulle vi delta vid två-tre större evenemang, men restriktioner pga Covid-19 har gjort att vi inte kunnat genomföra detta. Vår förhoppning är att få tillfälle i framtiden att sprida våra budskap live på några större evenemang.


Vi fick godkänt beslut för vårt Expose it. Motiveringen till  beslutet löd: LAG anser att detta är ett ämne och en problematik som är högaktuell. Satsningar på unga, deras mående samt en ökad kunskap kring hållbarhet ökar attraktiviteten på orten. Projektet lyfter också ungas engagemang. Projektet har föregåtts av två förstudier och är väl förankrad. Projektet hanterar ett angeläget tema och behov av att fånga upp människors engagemang kring miljö och klimatfrågor samtidigt som det kan främja den lokala attraktiviteten och kunskapsbyggande mellan människor.
VAD ÄR ETT LEADERPROJEKT?


Leader är en metod inom EU som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. Metoden som har funnits inom EU sedan 1991 är ett etablerat arbetssätt för lokal utveckling. Grundläggande är att det är boende och verksamma i ett område som ska driva och påverka utvecklingen. Det innebär att skapa samsyn mellan människor och organisationer kring utvecklingen i ett område i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.


Ett leaderprojekt är ett projekt som bygger på leadermetoden och finansieras av Europeiska struktur- och investeringsfonderna samt kommunerna i området. Projektstödet medfinansieras med privat/ideell insats, ofta i form av ideellt arbete. 


Projektet beviljas av LAG-styrelsen, vilken består av tre parter - privat, ideell och offentlig. Ledamöterna har mycket god förankring i Leaderområdet och projektet ska tydligt svara mot målen i den lokala utvecklingsstrategin. Jordbruksverket granskar och fastställer LAG:s beslut och är den myndighet som betalar ut medel.

”Trots pandemin lyckades man ändå att göra sitt Leaderprojekt till ett succéprojekt. Denna gång med fantastiska musikvideor med fina texter om miljön. Detta kommer att lämna avtryck för lång tid fram-över. Grattis Klippan!”

/Annika Jönsson  - Verksamhetsledare Leader nordvästra Skåne med Öresund

Beskrivning från Leader nordvästra Skåne med Öresund

(Länk till deras beskrivning)

Leader nordvästra Skåne med Öresund arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer.


Verksamheten bedrivs av den självständiga, ideella föreningen Leader nordvästra Skåne med Öresund. Föreningen är öppen för medlemskap för juridiska personer och näringsidkare verksamma i området. LAG utgör föreningens styrelse, föreslås av valberedningen och tillsätts av stämman.


Föreningens ändamål är att med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden bedriva allmännyttig verksamhet i enlighet med den lokala utvecklingsstrategin 2014-2020 för leaderområdet Leader nordvästra Skåne med Öresund. Leader nordvästra Skåne med Öresund har ett bemannat kontor som bland annat erbjuder processtöd för att kvalitetssäkra projektplaner, göra utbetalningsansökningar och slutrapportera. Vi informerar också gärna om de möjligheter som finns inom lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.


Varför Leader nordvästra Skåne med Öresund?

”Området är placerat i den nordvästra delen av Skåne och omfattar storstadsnära landsbygd såväl som glesbygd (Hven). De stora skillnaderna mellan större tätorter och områdena i dess omedelbara närhet runt kusten kontrasterar stort till de mer glesbefolkade områdena i inlandskommunerna. Området följer kommungränserna. En fjärdedel av Skånes befolkning bor i området med en tydlig övervikt mot kustkommunerna. Området är ett gränsområde till kontinenten med närhet och förbindelse med den europeiska kontinenten söderut genom bro och färjeförbindelser.”

Utdrag ur strategin 2014–2020